Podmínky užívání platformy Autodoc Club – Obsah
 • Úvod
 • § 1 Registrace
 • § 2 Nabízené výhody/služby
 • § 3 Dostupnost platformy
 • § 4 Užívání platformy
 • § 5 Odpovědnost
 • § 6 Povinnosti uživatele a odpovědnost za zveřejněný obsah
 • § 7 Vyloučení odpovědnosti za poradenství a doporučení
 • § 8 Zproštění odpovědnosti
 • § 9 Ochranné známky a práva k průmyslovému vlastnictví společnosti Autodoc
 • § 10 Doba platnosti a výpověď
 • § 11 Zablokování
 • § 12 Ochrana osobních údajů
 • § 13 Změny smlouvy
 • § 14 Řešení sporů online: informace podle čl. 14 odst. 1 nařízení 2013/524/EU o řešení spotřebitelských sporů online
 • § 15 Řešení spotřebitelských sporů: informace podle § 36 zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů (VSBG)
 • § 16 Závěrečná ustanovení
Podmínky užívání platformy Autodoc Club – Úvod

Společnost AUTODOC SE, se sídlem Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlín, Německo (dále jen „společnost Autodoc“), provozuje na doméně https://club.autodoc.cz/ platformu (dále jen „platforma“), která umožňuje uživatelům správu a zobrazování údajů o jejich vozidlech formou „online servisní knížky“.

Fyzické a právnické osoby (dále jen „uživatelé“) mohou na platformě vyhledávat výše uvedené služby a získávat doporučení a využívat poradenství k těmto službám.

Níže uvedené podmínky užívání (dále jen „podmínky užívání“) platí pro užívání této platformy uživateli.

§ 1 Registrace
 • 1.1 Podmínkou využívání plného rozsahu funkcí této platformy je bezplatná registrace uživatele. To znamená souhlas uživatele s těmito podmínkami užívání.
 • 1.2 Registrovat se mohou pouze jednotlivé plnoleté a plně právně způsobilé fyzické osoby (tj. ne např. rodiny nebo manželské páry), právnické osoby a osobní obchodní společnosti. V případě registrace společnosti jako uživatele zaručuje osoba provádějící registraci, že je oprávněná zastupovat společnost.
 • 1.3 Uživatelé, kteří již mají účet na https://www.autodoc.cz/, se na platformě https://club.autodoc.cz/ nemusí zvlášť registrovat. Přihlašovací údaje z portálu https://www.autodoc.cz/ lze automaticky použít jako přihlašovací údaje na platformě https://club.autodoc.cz/ v rámci systému jednotného přihlášení (Single Sing-on).
§ 2 Nabízené výhody/služby

Společnost Autodoc nabízí v rámci používání platformy správu a péči o historii vozidla na základě uživatelem zadaných údajů.

Uživatel může v rámci užívání platformy zadávat do online servisní knížky „záznamy“. Záznamy zahrnují osobní údaje uživatele a údaje o vozidlu. Platforma nabízí uspořádaný online systém správy dat vozidla s přehledy mimo jiné pro opravu vozidla, harmonogram výměny součástek nebo výměny oleje.

Uživatel může k vozidlu na platformě archivovat dokumenty v podobě fotografií a naskenovaných dokumentů.

U platformy se jedná o osobně vedenou „online servisní knížku“, která není veřejně přístupná a náhled do ní má pouze daný uživatel.

§ 3 Dostupnost platformy
 • 3.1 Společnost Autodoc vynaloží ekonomicky přiměřené úsilí o poskytnutí platformy uživatelům bez chyb a výpadků a bude usilovat o zajištění bezchybného přenosu prohlášení a jiných dat od uživatelů v rámci jejich používání platformy. Společnost Autodoc nepřebírá záruku za konkrétní funkce platformy, zejména co se týká dostupnosti platformy.
 • 3.2 Společnost Autodoc provozuje platformu v souvislosti s poskytovanými výhodami pro řadu uživatelů, a uživatel tak má k dispozici aktuálně všeobecně poskytovanou verzi. V případě, že si změna platformy nebo jiných výhod vyžádá změnu těchto uživatelských podmínek, uplatní se § 13.
 • 3.3 Společnost Autodoc má při poskytování výhod v souvislosti s podmínkami užívání právo zapojit spojené osoby nebo jakékoli jiné subdodavatele.
§ 4 Užívání platformy
 • 4.1 Předmětem smlouvy o užívání je zpřístupnění platformy společností Autodoc. Uživatel si založí osobní uživatelský účet, který nebude viditelný pro další uživatele ani veřejnost.
 • 4.2 Společnost Autodoc poskytne uživateli po jeho registraci přístup k platformě prostřednictvím uživatelského účtu pod přihlašovacími údaji. Uživatel bude se svými přihlašovacími údaji nakládat důvěrně, a pokud se dozví o neoprávněném přístupu, bude o tom společnost Autodoc neprodleně informovat.
 • 4.3 Uživatel se vyhne aktivitám, které by mohly ohrozit bezpečnost platformy společnosti Autodoc, nebude vyvolávat informace nebo data, která by mohla ovlivnit software platformy nebo přenášet viry, trojské koně nebo jiné škodlivé programy.
§ 5 Odpovědnost
 • 5.1 Pokud jsou uživatelé spotřebitelé (§ 13 německého občanského zákoníku), jsou vyloučeny nároky na náhradu škody – vyjma prodlení dlužníka nebo nemožnosti plnění, za které odpovídá provozovatel internetových stránek – v případě prostého nedbalostního porušení povinností provozovatele stránek nebo jeho pověřených osob, ledaže by se porušení týkalo povinnosti, jejíž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy o užívání a na jejíž dodržování se uživatel může pravidelně spoléhat. S výjimkou případů úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti provozovatele stránek nebo jeho pověřených osob či zaměstnanců je odpovědnost provozovatele stránek omezena na výši škody, kterou lze při uzavření smlouvy typicky předvídat.
 • 5.2 Pokud jsou uživatelé podnikatelé (§ 14 německého občanského zákoníku), jsou vyloučeny nároky na náhradu škody – bez ohledu na jejich právní důvod – na základě prostého nedbalostního porušení povinností provozovatele stránek nebo jeho pověřených osob či zaměstnanců, ledaže by se porušení týkalo povinnosti, jejíž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy o užívání a na jejíž dodržování se uživatel může pravidelně spoléhat. S výjimkou případů úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti provozovatele stránek nebo jeho pověřených osob či zaměstnanců je odpovědnost provozovatele stránek omezena na výši škody, kterou lze při uzavření smlouvy typicky předvídat.
 • 5.3 TOmezení odpovědnosti uvedené v bodech 5.1 a 5.2 se neuplatní, (i) pokud odpovědnost podle platného práva nelze omezit nebo vyloučit, zejména na základě německého zákona o odpovědnosti za výrobek (ProdHaftG), (ii) v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, (iii) v případě ublížení na zdraví a usmrcení z důvodu prosté nedbalosti, (iv) v případě zlého úmyslu a (v) při nedodržení sjednané záruky.
§ 6 Povinnosti uživatele a odpovědnost za zveřejněný obsah
 • 6.1 Společnost Autodoc respektuje duševní vlastnictví třetích osob a totéž očekává od uživatelů platformy.
 • 6.2 Uživatel je povinen zajistit, aby vložené obsahy neporušovaly práva třetích osob (např. autorská práva, práva k ochranným známkám, osobnostní práva, porušení hospodářské soutěže).
 • 6.3 S ohledem na řádné užívání fóra Autodoc Club v souladu s právními předpisy je při zveřejňování příspěvků a dalšího obsahu zakázáno zejména (výčet není konečný):
  • zveřejňovat osobní údaje třetích osob, jako např.: jméno, adresu, povolání, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,
  • zveřejňovat na fóru Autodoc Club e-mailovou a jinou individuální korespondenci podléhající důvěrnosti,
  • publikovat rasistické, pornografické, mládež ohrožující, násilí oslavující nebo jinak nezákonné či nemorální příspěvky a/nebo obsah nebo na takový obsah na internetu odkazovat,
  • porušovat platné zákony nebo vyzývat k porušování zákona nebo odkazovat na takové příspěvky či obsah,
  • zveřejňovat nepravdivá fakta, urážky nebo jiný pomlouvačný obsah nebo na fóru Autodoc Club používat obecně nevhodné (obscénní, agresivní, provokativní atd.) způsoby komunikace,
  • zveřejňovat příspěvky a jiný obsah, který by mohl vzbuzovat dojem, že autorem je zaměstnanec společnosti AUTODOC SE,
  • vkládat fotografie a videa, aniž by vyobrazené osoby daly předem svolení ke zveřejnění na fóru Autodoc Club,
  • jakékoli komerční využívání fóra Autodoc Club, zejména prostřednictvím reklamy pro přesměrování nebo prostřednictvím přesměrování na produkty a služby mimo síť Autodoc,
  • vkládání dotazů pro vyhledávání nebo vkládání jiných příspěvků s přímým vztahem k obchodu nebo službě mimo síť Autodoc.
 • 6.4 Společnost Autodoc má právo smazat nebo deaktivovat obsah vložený uživatelem, pokud porušuje práva třetích osob nebo pokud třetí osoby uplatňují nároky na základě porušení práv, přičemž oprávněnost těchto nároků nelze jednoznačně vyloučit.
 • 6.5 Společnost Autodoc neodpovídá za správnost, kvalitu, úplnost, spolehlivost, druh a jakost obsahu vloženého uživatelem. Takový obsah není vyjádřením stanoviska společnosti Autodoc. Společnost Autodoc výslovně nepřebírá obsah uživatelů za svůj.
 • 6.6 V případě, že se společnost Autodoc dozví o možném porušení právních předpisů na základě obsahu uživatele, bude o tom uživatele neprodleně písemně informovat.
§ 7 Vyloučení odpovědnosti za poradenství a doporučení

V případě poskytnutí rady nebo doporučení na této platformě není společnost Autodoc zavázána k náhradě škody v důsledku dodržení rady nebo doporučení. To se nevztahuje na odpovědnost vyplývající ze smluvního vztahu, nedovoleného jednání nebo jakéhokoli jiného právního ustanovení.

§ 8 Zproštění odpovědnosti

Uživatel tímto prohlašuje, že na první žádost zprostí společnost Autodoc, její spojené osoby, stejně jako jejich zaměstnance, zástupce, společníky a pověřené osoby jakýchkoli požadavků a nároků včetně uhrazení škod, které budou uplatňovat třetí osoby na základě obsahu nebo v souvislosti s obsahem, který uživatel v rámci služeb společnosti Autodoc uloží, zveřejní a/nebo předá, nebo které budou uplatňovat třetí osoby na základě užívání služeb uživatelem nebo na základě porušení těchto podmínek užívání nebo práv třetích osob ze strany uživatele. To zahrnuje také přiměřené právní náklady.

§ 9 Ochranné známky a práva k průmyslovému vlastnictví společnosti Autodoc

Uživatel bere na vědomí, že veškerá práva vztahující se k nabídce společnosti Autodoc a k označení včetně případných práv k ochranným známkám, patentových, autorských, licenčních a dalších práv nebo srovnatelných práv ve vztahu k uživateli přísluší výhradně společnosti Autodoc, a bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Autodoc je nepoužije ani neodstraní odkazy na vlastnictví práva. Uživatel zejména nesmí používat značku Autodoc, kopírovat, měnit, rozebírat software, provádět jeho úpravy nebo se pokoušet lokalizovat zdrojový kód, prodávat nebo postupovat jakýkoli software, udělovat v této souvislosti sublicence nebo převádět jakákoli práva k softwaru nebo se na jakákoli práva odvolávat. Výše uvedené se, pro vyloučení pochybností, nevztahuje na vlastní obsah uživatele.

§ 10 Doba platnosti a výpověď
 • 10.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou prostřednictvím registrace účtu.
 • 10.2 Uživatel může smlouvu uzavřenou prostřednictvím registrace účtu kdykoli bez výpovědní doby vypovědět. Společnost Autodoc může smlouvu uzavřenou prostřednictvím registrace účtu vypovědět s výpovědní dobou dva týdny. Právo na okamžitou výpověď ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. Společnost Autodoc může smlouvu uzavřenou prostřednictvím registrace s okamžitou účinností vypovědět zejména v případě, že:
  • uživatel uvedl při registraci nesprávné či neúplné údaje,
  • uživatel opakovaně porušuje jiné smluvní povinnosti a nesjedná nápravu ani po výzvě společnosti Autodoc.
 • 10.3 V případě, že společnost Autodoc vypoví smlouvu, nebude mít uživatel nárok na zřízení nového účtu, a to ani pod jiným jménem nebo označením.
 • 10.4 Výpověď musí být učiněna písemnou formou. Písemnou formou je rovněž výpověď prostřednictvím e-mailu.
§ 11 Zablokování

Společnost Autodoc má právo bez předchozího oznámení zcela nebo částečně zablokovat užívání platformy uživateli v případě, že existují indicie pro porušení těchto podmínek užívání uživatelem nebo je takové uzamknutí účtu nutné na základě zákonných požadavků nebo pro objasnění možného porušení právních předpisů.

§ 12 Ochrana osobních údajů

Využívání služeb společnosti Autodoc je dobrovolné. Plné využívání internetové platformy https://club.autodoc.cz/ však není možné bez uvedení osobních údajů nebo není možné s uvedením anonymních údajů.

Společnost Autodoc dodržuje příslušné platné předpisy o ochraně osobních údajů. Údaje nejsou předávány jiným uživatelům. Další informace o způsobu a účelu shromažďování, zpracování a používání nezbytných osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 13 Změny smlouvy

Podmínky užívání se stávají součástí smlouvy o užívání uzavřené mezi uživatelem a společností Autodoc ve znění platném v okamžiku uzavření. Aktuálně platné znění podmínek užívání je vždy k dispozici na internetových stránkách společnosti Autodoc na adrese https://club.autodoc.cz/services/obchodni-podminky. Společnost Autodoc je oprávněna podmínky užívání s budoucím účinkem měnit a upravovat. O změně bude Autodoc uživatele písemně informovat čtyři týdny před plánovaným nabytím účinnosti změněných podmínek užívání. V případě, že během této lhůty uživatel nevznese námitky nebo předem výslovně nebo na základě aktivního užívání se změnami souhlasí, platí podmínky užívání ve změněném znění. V případě, že uživatel během oznamovací lhůty písemně (stačí e-mail) vznese námitky proti změně, budou pro smlouvu o užívání nadále platit dosavadní podmínky užívání. Právo na výpověď uživatelem i společností Autodoc zůstává nedotčeno.

§ 14 Řešení sporů online: informace podle čl. 14 odst. 1 nařízení 2013/524/EU o řešení spotřebitelských sporů online

Pro řešení spotřebitelských sporů spustila Evropská komise platformu, která je umístěna na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naše společnost v zásadě není ochotna ani povinna účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčím soudem.

§ 15 Řešení spotřebitelských sporů: informace podle § 36 zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů (VSBG)

Naše společnost se nebude účastnit řízení o řešení sporů před rozhodčím soudem. Právní předpisy nicméně vyžadují, abychom Vám poskytli informace o příslušném rozhodčím soudu, kterým je: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Německo, telefon: 07851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, e-mail: mail@verbraucher-schlichter.de, web: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Závěrečná ustanovení
 • 16.1 Pokud jsou uživatelé podnikatelé (§ 14 německého občanského zákoníku), platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro spotřebitele platí toto ustanovení pouze, pokud není v rozporu s právními předpisy (např. předpisy o ochraně spotřebitele) státu, ve kterém má spotřebitel svůj obvyklý pobyt.
 • 16.2 Výhradním sídlem soudu pro veškeré spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je Berlín, za předpokladu, že smluvní strany jsou obchodníci, nebo že nemáte všeobecnou soudní příslušnost v Německu nebo v jiném členském státě EU, nebo jste své trvalé bydliště přesunuli po nabytí účinnosti těchto podmínek užívání do zahraničí, nebo že není bydliště či místo trvalého pobytu v okamžiku podání žaloby známo.
 • 16.3 V případě, že bude jedno nebo více ustanovení těchto podmínek užívání neúčinných nebo neproveditelných, nebudou tím dotčena ostatní ustanovení podmínek užívání. Místo neúčinného nebo neproveditelného ustanovení se použijí, pokud jsou k dispozici, příslušné právní předpisy.